Regulamin zajęć Nordic Walking

 

 

 1. Organizatorem zajęć jest firma MARSSIA z siedzibÄ… w Gliwicach (od 2019r. pod nazwÄ… FEST PODRÓÅ»E)
 2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Nordic Walking.
 3. Spotkania mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych na terenie otwartym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 4. Przed zajęciami każda osoba jest zobowiązana upewnić się, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w zajęciach. Każdy bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby biorÄ…ce udziaÅ‚ w zajÄ™ciach powinny przed rozpoczÄ™ciem zajęć zgÅ‚osić instruktorowi wszystkie problemy zdrowotne, objawy zÅ‚ego samopoczucia, a w przypadku chorób przewlekÅ‚ych lub z podwyższonym ryzykiem niezbÄ™dna jest konsultacja lekarza przed pierwszymi zajÄ™ciami.
 6. Każdy uczestnik we wÅ‚asnym zakresie ubezpiecza siÄ™ od NastÄ™pstw Nieszczęśliwych Wypadków (polisa NNW) na czas trwania zajęć. Organizator zajęć ani instruktorzy nie ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›ci za ewentualne urazy, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników w czasie zajęć.
 7. Osoby niepeÅ‚noletnie mogÄ… uczestniczyć w zajÄ™ciach za pisemnÄ… zgodÄ… rodziców lub opiekunów.
 8. Warunkiem udziaÅ‚u w zajÄ™ciach jest posiadanie dostosowanego do warunków atmosferycznych, niekrÄ™pujÄ…cego ruchów stroju oraz obuwia sportowego.
 9. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu w trakcie zajęć.
 10. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ wg indywidualnych ustaleÅ„ z instruktorem, zarówno instruktor jak i uczestnik sÄ… zobowiÄ…zani do możłiwie najszybszego kontaktu w przypadku ewentualnych zmian wczeÅ›niejszych ustaleÅ„, w szczególnoÅ›ci koniecznoÅ›ci odwoÅ‚ania zajęć.
 11. OdpÅ‚atność za zajÄ™cia (wg obowiÄ…zujÄ…cego cennika) odbywa siÄ™ po zajÄ™ciach lub w przypadku karnetów na poczÄ…tku okresu jego ważnoÅ›ci.
 12. Karnety sÄ… imienne – z karnetu może korzystać tylko jego wÅ‚aÅ›ciciel lub w przypadku karnetu upominkowego - okaziciel. Karnet obejmuje min. 4 spotkania opÅ‚acone z góry.  
 13. Prowadzący zajęcia może wypożyczyć kije na czas zajęć za dodatkową opłatą. Konieczne jest jednak zgłoszenie takiej potrzeby z jednodniowym wyprzedzeniem.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpÅ‚atnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestnika do celów marketingowych (strona internetowa www.marssia.pl, portal spoÅ‚ecznoÅ›ciowy www.facebook.com/marssia.nw, katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostaÅ‚o wykonane w trakcie trwania imprezy przez niego organizowanej. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody zaznaczajÄ…c to w odpowiednim formularzu na poczÄ…tku zajęć.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiÄ…zek poinformować na stronie internetowej www.marssia.pl /zakÅ‚adka: regulamin zajęć/. 
 16. ZgÅ‚oszenie/stawienie siÄ™ na zajÄ™cia jest równoznaczne z akceptacjÄ… niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiÄ…zuje od 01.09.2015

 

 

 


 

 

NEWSLETTER
Proszę uzupełnić to pole.Nieprawidłowy adres.

 

Partnerzy:

aactive          zxc                 zxc                                                  bs

aactive          zxc

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna