Grupy zorganizowane - firmy, instytucje, organizacje

 

IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM

Razem raźniej!

Bez wzglÄ™du na to czy bÄ™dzie to szkoÅ‚a, gmina, grupa parafialna, stowarzyszenie, przedsiÄ™biorstwo czy inna grupa, zachÄ™camy do wspólnego maszerowania!

Wspólny marsz pozwala nie tylko spÄ™dzać czas we wÅ‚asnym gronie, dajÄ…c wiÄ™cej radoÅ›ci z obcowania z innymi, ale dziÄ™ki swej grupowej formie rozwija relacje miÄ™dzyludzkie, buduje wiÄ™zi, niweluje bariery, i oczywiÅ›cie dostarcza sporo motywacji!

Nordic Walking integruje!

Grupowy trening Nordic Walking może okazać siÄ™ Å›wietnÄ… imprezÄ… integracyjnÄ… majÄ…cÄ… na celu przeÅ‚amanie lodów (marsze wzbogacone o wesoÅ‚e konkurencje, gry i zabawy, również w czasie wyjazdów) czy kreowanie efektywniejszego zespoÅ‚u (marsze poszerzone o zadania zespoÅ‚owe oparte na wspóÅ‚dziaÅ‚aniu i aktywnoÅ›ci caÅ‚ej zaÅ‚ogi). To także sportowa propozycja na „rozruszanie towarzystwa” i rozÅ‚adowanie codziennych stresów. Szczególnie efektywne może być uwzglÄ™dnienie Nordic Walking w programie wyjazdów firmy czy organizacji, jako uzupeÅ‚nienie konferencji czy szkolenia, festynu szkolnego, jako imprezÄ™ inauguracyjnÄ…, nagrodÄ™ dla wyróżniajÄ…cych siÄ™ (karnety upominkowe) czy na inne okazje, zależnie od PaÅ„stwa pomysÅ‚owoÅ›ci.

 

ORGANIZACJE NGO - STOWARZYSZENIA, FUNDACJE

Stowarzyszeniom i fundacjom proponujemy kooperacjÄ™ w zakresie stworzenia i realizacji programu rekreacyjnego Nordic Walking do wykorzystania w trakcie organizowanych imprez na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej oraz czÅ‚onków i beneficjentów organizacji.

Poniżej przedstawiamy przykÅ‚adowe formy zajęć, które posiadamy w swojej ofercie,
a które z powodzeniem mogÄ… zostać wykorzystane w ramach wszelkich przedsiÄ™wzięć nastawionych na:

- promocję aktywności ruchowej, rekreacji, sportu,
- upowszechnianie zdrowego trybu życia,
- walkę z nadwagą, otyłością oraz innymi chorobami,
- aktywizacjÄ™ osób starszych, samotnych, niepeÅ‚nosprawnych
- promocjÄ™ powiatu czy regionu
- wykorzystanie „zielonego” potencjaÅ‚u miasta i okolic
- rozwój turystyki pieszej- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
- rozwój osobisty i nabywanie nowych umiejÄ™tnoÅ›ci
- i wiele innych

PrzykÅ‚adowe formy wykorzystania kursów Nordic Walking w realizowanych projektach:

- imprezy plenerowe takie, jak: pikniki rodzinne, festyny szkolne, osiedlowe, zawody sportowe na różnych szczeblach,
- imprezy tematyczne (z akcentami sportowymi, rekreacyjnymi) dla mieszkaÅ„ców miasta, w tym dla dzieci i mÅ‚odzieży
- imprezy okolicznoÅ›ciowe – Pierwszy DzieÅ„ Wiosny, DzieÅ„ Dziecka (gry i zabawy z Nordic Walking), DzieÅ„ Matki, itp.
- specjalne trasy Nordic Walking w trakcie rajdów, wycieczek, marszy na orientacjÄ™, itp.
- obchody Åšwiatowego Dnia Seniora, Dnia Bez Samochodu, itp.
- prelekcje/wykÅ‚ady nt. zdrowotnego wpÅ‚ywu Nordic Walking w czasie konferencji, prozdrowotnych akcji, seminariów, imprez promujÄ…cych aktywność ruchowÄ…, dbaÅ‚ośćo zdrowie, itp.
- karnety upominkowe na zajęcia indywidualne z instruktorem jako nagrody w organizowanych konkursach (efekt: motywacja do świadomego i regularnego uprawiania aktywności ruchowej)

 

BIURA PODRÓÅ»Y

Biurom podróży proponujemy wzbogacenie turnusu wypoczynkowego o specjalnie przygotowany program „Wczasy z Nordic Walking” – to Å›wietna okazja na uatrakcyjnienie pobytu turystów, wprowadzenie nowoÅ›ci do PaÅ„stwa oferty, a także wyróżnienie siÄ™ spoÅ›ród innych organizatorów turystyki! Nordic Walking staje siÄ™ coraz bardziej modny wÅ›ród Polaków zwÅ‚aszcza wÅ›ród osób dojrzaÅ‚ych i starszych, szczególnie zafascynowanych marszem z kijami – to szansa na pozyskanie nowej grupy klientów.

PRZYKŁADOWY PROGRAM "Wczasy z Nordic Walking"

 •   wieczór integracyjny grupy treningowej Nordic Walking
 • zajÄ™cia wprowadzajÄ…ce do Nordic Walking, nauka prawidÅ‚owej techniki marszu,
 • kije i ich wÅ‚aÅ›ciwy dobór, rodzaje treningu,
 • poznanie korzyÅ›ci z uprawiania Nordic Walking,
 •  poznanie najczęściej popeÅ‚nianych bÅ‚Ä™dów,
 • poprawa koordynacji, zestaw ćwiczeÅ„ rozciÄ…gajÄ…cych, wzmacniajÄ…cych i ogólnorozwojowych
 •  zawody w marszu na czas
 •  Nordic Walking na wesoÅ‚o - zabawne konkurencje, gry i zabawy z kijami
 • konkurs fotograficzny o tematyce Nordic Walking,
 • gra terenowa z mapÄ…, kompasem
 • niezapomniany marsz o wschodzie/ zachodzie sÅ‚oÅ„ca
 • wycieczka w miejsce atrakcyjnie przyrodniczo, kilkugodzinny spacer z kijami poÅ‚Ä…czony ze zwiedzaniem

 

 

 


 

 

NEWSLETTER
Proszę uzupełnić to pole.Nieprawidłowy adres.

 

Partnerzy:

aactive          zxc                 zxc                                                  bs

aactive          zxc

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna