Regulamin zajęć Nordic Walking

 

 

 1. Organizatorem zajęć jest firma MARSSIA z siedzibą w Gliwicach (od 2019r. pod nazwą FEST PODRÓŻE)
 2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Nordic Walking.
 3. Spotkania mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych na terenie otwartym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 4. Przed zajęciami każda osoba jest zobowiązana upewnić się, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w zajęciach. Każdy bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach powinny przed rozpoczęciem zajęć zgłosić instruktorowi wszystkie problemy zdrowotne, objawy złego samopoczucia, a w przypadku chorób przewlekłych lub z podwyższonym ryzykiem niezbędna jest konsultacja lekarza przed pierwszymi zajęciami.
 6. Każdy uczestnik we własnym zakresie ubezpiecza się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (polisa NNW) na czas trwania zajęć. Organizator zajęć ani instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne urazy, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników w czasie zajęć.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 8. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie dostosowanego do warunków atmosferycznych, niekrępującego ruchów stroju oraz obuwia sportowego.
 9. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu w trakcie zajęć.
 10. Zajęcia odbywają się wg indywidualnych ustaleń z instruktorem, zarówno instruktor jak i uczestnik są zobowiązani do możłiwie najszybszego kontaktu w przypadku ewentualnych zmian wcześniejszych ustaleń, w szczególności konieczności odwołania zajęć.
 11. Odpłatność za zajęcia (wg obowiązującego cennika) odbywa się po zajęciach lub w przypadku karnetów na początku okresu jego ważności.
 12. Karnety są imienne – z karnetu może korzystać tylko jego właściciel lub w przypadku karnetu upominkowego - okaziciel. Karnet obejmuje min. 4 spotkania opłacone z góry.  
 13. Prowadzący zajęcia może wypożyczyć kije na czas zajęć za dodatkową opłatą. Konieczne jest jednak zgłoszenie takiej potrzeby z jednodniowym wyprzedzeniem.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestnika do celów marketingowych (strona internetowa www.marssia.pl, portal społecznościowy www.facebook.com/marssia.nw, katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy przez niego organizowanej. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody zaznaczając to w odpowiednim formularzu na początku zajęć.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.marssia.pl /zakładka: regulamin zajęć/. 
 16. Zgłoszenie/stawienie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2015

 

 

 


 

 

NEWSLETTER
Proszę uzupełnić to pole.Nieprawidłowy adres.

 

Partnerzy:

aactive          zxc                 zxc                                                  bs

aactive          zxc

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna